Operations Coordinator

Job Responsibilities

 • របាយការណ៏ជូនដល់ GM រាល់សប្តាហ៏
 • Weekly Report to GM
 • គ្រប់គ្រងផ្នែក HOUSE KEEPING និងផ្នែកជាង MA ធានាអោយបានថាសេវាកម្មនិងត្រូវបានផ្តល់ទាន់ពេលវេលាដល់អតិថិជន។
 • Manage and oversee House Keeping department, Technician department to make sure services delivery on time to all tenants.
 • ប្រឹក្សាជាប្រចាំជាមួយផ្នែក ជាងទឹកភ្លើង ដើម្បីធានាបានថាគ្រប់យ៉ាងដំណើការដោយប្រក្រតី
 • Consulting, communicating to assist over water/electric city issue & proper supply
 • មើលការខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗដែល អ្នកជួល (អតិថិជន) បានផ្តល់ជូនមក និងចាត់ចែង ផ្តល់ជំនួយការដល់អតិថិជនអោយបានទាន់ពេលវេលា សហការជាមួយផ្នែកដែលទាក់ទង។
 • General issue, problem issue and provide full support on time to all 36 tenants
 • គ្រប់គ្រងផ្នែកទិន្នន័យការងាររបស់ផ្នែកនិមួយៗ ដូចជាកាលវិភាគ ការងារ និង ការតាមដានការអនុវត្តន៏ការងារដែលបានដាក់អោយផ្នែកនិមួយៗធ្វើ។
 • Manage daily task on each departments, timetable, attendant list, work performance and evaluations.
 • ផ្តល់ជំនួយការដល់ផ្នែកគណនេយ្យក្នុងករណីចាំបាច់ ដូចជាការទទួលប្រាក់ពីអតិថិជន និង ចូលរួមផ្តល់ព័ត៏មានផ្សេងៗដែលទាក់ទង។
 • To assist Finance department in receiving payment and others information.
 • បើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៏ជាមួយក្រុមការងារថ្នាក់ក្រោម
 • Weekly meeting with all department head
 • ទទួលសំណើរពីអតិថិជនដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយះផ្នែកទីផ្សា ឬផ្នែកទទួលភ្ញៀវក្នុងករណីមានការស្នើបន្ទាន់ ដែលទាក់ទងនិងសីលវើថោន ផ្ទាល់
 • Responsible for all tenants and associate with Marketing department for all support request by tenants related to Silver Town.
 • គ្រប់គ្រងវាយតំម្លៃចំពោះការស្នើចំណាយផ្សេងៗដែលមាន រួចលើកជាយោបល់ដល់នាយកគ្រប់គ្រង។
 • Verify all expense and evaluate before send for GM’s approval
 • ដោះស្រាយរាល់បាតុភាពជម្លោះផ្សេងៗដែលមានក្នុងចំណោម បុគ្គលិករបស់ Silvertown។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងសូមជូនដំណឹងទៅថ្នាក់លើដូចជា GM/MD។
 • Conflict counseling, meditation between staffs and department or tenants.
 • សហការជាមួយផ្នែកទីផ្សាក្នុងករណីចុះកុងត្រាថ្មីៗ ដែលមានការអនុញ្ញាតិនិងយល់ព្រមដោយនាយកគ្រប់គ្រង។
 • Cooperation with Marketing to assist in making new contract or renewal contract.
 • សម្របសម្រួលការងារជាមួយផ្នែកទីផ្សាលើការផ្សពផ្សាយនានាដែលជាចំណូលដល់ SILVEER TOWN។
 • Associate with Marketing and manage on external advertising which is revenue to Silvertown.
 • សហការជាមួយផ្នែកសន្តិសុខដើម្បីធានាអោយបានការការពារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។
 • Manage and inspection on security issue.
 • ធានាអោយបានថា ក្នុងករណីមានគ្រោះអាសន្នផ្សេងៗ ទីតាំងសុវត្ថិភាពនានាត្រូវបានត្រៀមជាស្រេច។
 • Make sure all safety exit are available and well prepare.
 • ត្រួតពិនិត្យអគាសំណង់ជាប្រចាំដើម្បីរកមើលចំនុចត្រូវជួសជុលឬកែប្រែ
 • Building, Infrastructure inspection weekly/monthly in proper schedule
 • ផ្តល់ការប្រឹក្សាជាយោបល់ក្នុងការកែលំអរ
 • Offer comments for related filed to improve better services.
 • គ្រប់គ្រងកាលវិភាគការងារ និង រៀបចំអវត្តមានសំរាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ប្រចាំឆ្នាំ
 • Manage roster and staff attendant sheet annually.
 • ផ្តល់ជំនួយការផ្នែកសុខភាព និង ការហ្វឹកហ្វឺនផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់បុគ្គលិក យ៉ាងហោចណាស់១ឆ្នាំម្តង។ ជួលសេវាពីខាងក្រៅ
 • Health coordination and first aid training at least one a year
 • គ្រប់គ្រងចំណតនិងការរៀបចំអោយមានជាស្លាកសញ្ញានិងដំណើរការបានរលូនល្អ
 • Manage parking rule and parking information.
 • ជួបប្រជុំសំណេះសំណាលជាមួយអតិថិជន ដើម្បីរឹតចំណងនិងស្វែងយលើអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលមាន។
 • Tenants monthly networking
 • ទទួលការងារផ្សេងៗទៀតដែលដាក់ឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។
 • Other duties and responsibilities assigned by management of the company.

Job Benefits:

 • Health Insurance
 • Accident Insurance
 • Annual Leaves
 • Sick Leaves
 • Special Leaves
 • Public Holidays
 • Annual Staff Party
 • Training Opportunities
 • Other Leaves and Benefits

How to apply:

Interested candidates should send CV with three professional referees, a recent photograph and cover letter with copies of relevant certificates to Naki Head Office or hr@nakigroup.com. Shortlisted candidates will be notified and contacted for interview.

Contact Person: HR Department
Email Address: hr@nakigroup.com
Phone Number: 023 900 959 081 990 959

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx